VŠEOBECNÉ LICENČNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Software, který se chystáte stáhnout (dále jen "Software"), včetně jeho dokumentace, je chráněn autorským právem České republiky. Vlastnictví tohoto Software je a zůstává  v pravomoci Vladimíra Turka, registrovaného v živnostenském rejstříku s IČ 15783472.

Stažením a instalací software potvrzujete, že přijímáte následující všeobecné licenční a obchodní podmínky (dále jen "EULA"), rozumíte jim a činíte tak jménem vaší společnosti (pokud to lze říci). Software je licencován, není prodáván, a pouze v souladu s touto EULA. Vladimír Turek vám pouze poskytuje právo používat Software za těchto podmínek.

Jakékoliv použití nebo reprodukce Softwaru, a to i částečně, mimo podmínek uvedených níže, je přísně zakázáno, by bylo v rozporu s právy duševního vlastnictví Vladimíra Turka a může vést k občanskému a trestnímu stíhání.

Těmito podmínkami EULA nezískáváte žádné právo, nárok nebo podíl na Software, s výjimkou nevýhradního a nepřevoditelného práva Software užívat za podmínek a omezení vymezených níže:

  1. Jste oprávněni používat Software a vytvořit libovolný počet kopií Software, pro svou osobní potřebu nebo vnitřní užití ve vaší společnosti.
  2. Nemůžete poskytnou Software samostatně třetí osobě, ani zdarma ani za úplatu. 
  3. Každá licence je platná pro určitý počet domén - v závislosti na zakoupeném množství. Každá doména obsahuje všechny subdomény (* .domain.tld). Licence také zahrnuje localhost jako platnou doménu. Když je aktivována funkce multistore (multi obchod), všechny domény použité v multistore jsou považovány za jednu doménu pro účely licence. Můžete používat Software pouze na doménách provozovaných vaší společnosti a vaši zákazníci (třetí osoby) nemohou používat kopii Softwaru na svých webových stránkách (různé společnosti musí mít vlastní softwarovou licenci).
  4. Jste oprávněni použít zdrojový kód Software, který je poskytován spolu se Software, pouze pro informační účely. Nesmíte upravovat, přizpůsobovat, zpětně analyzovat, dešifrovat, dekompilovat nebo vytvářet odvozená díla z tohoto zdrojového kódu. Je také zakázáno rozmnožování nebo poskytování třetí straně, buď zdarma nebo za úplatu.
    Vlastnictví demonstračních programů dodávaných spolu se Software je a zůstává ve vlastnictví Vladimíra Turka. Tyto programy jsou chráněny stejným způsobem jako software. Jejich zdrojový kód je poskytován pro ilustrační účely. Můžete ho použít s cílem pomoci s vývojem souvisejícího software, ale nesmíte zdrojový kód měnit, reprodukovat nebo distribuovat, a to ani zdarma.
  5. Kromě případů uvedených výše, jakákoliv distribuce nebo převod, ať už zdarma nebo za úplatu, a jakékoliv komerční využití Software zcela nebo zčásti, nebo aplikace obsahující Software zcela nebo zčásti, je striktně zakázáno. Nesmíte kopírovat Software nebo jej zpřístupnit na veřejné nebo jiné distribuční síti.
  6. Jste oprávněni odstoupit od smlouvy a vrátit Software do 14 dní od zakoupení, pokud během této lhůty nedošlo ke stažení Software ze serveru, kde byl zakoupen.
  7. Tato EULA vás opravňuje k získání všech menších aktualizací Software týkajících se hlavní verze, pro kterou jste získali tuto licenci. EULA neumožňuje používat následující hlavní verze Software, ale opravňuje vás k získání nové licence pro tyto hlavní verze za zvýhodněnou cenu nebo zdarma.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Software je poskytován "jak je" bez záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo vyplývající, včetně, ale nejen, záruky kompatibility s hardware, software nebo operačním systémem. Vladimír Turek nezaručuje, že Software bude splňovat vaše požadavky nebo, že jeho provoz bude nepřetržitý, bez chyb a bez virů. VLADIMÍR TUREK VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI UŽITÍ SOFTWARE.

Tato EULA se řídí a bude vykládána podle zákonů České republiky. Je psána v angličtině a dalších jazycích: v případě rozdílů mezi dvěma verzemi, bude mít anglická verze přednost. Jakékoliv spory týkající se Software podléhají výlučné pravomoci České republiky.

V 2018-11-01