M4 Elektronická evidence tržeb (EET)

Zasílání datových zpráv evidovaných tržeb pro finanční správu ČR v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Recenzí: 27
 • Verze 1.5.5
 • Aktualizace 4. 5. 2020
 • PrestaShop 1.5 - 1.7
 • PHP 5.4 - 7.3

Každá licence je platná pro určitý počet domén - v závislosti na zakoupeném množství.

Každá doména obsahuje všechny subdomény (* .domain.tld). Licence také automaticky zahrnuje localhost jako platnou doménu.

Pokud máte aktivovanou funkci Multiobchod, všechny domény použité v multiobchodě jsou pro účely licence považovány za jednu doménu.

Další podrobnosti naleznete ve Všeobecných licenčních a obchodních podmínkách (EULA).

Objednat

Odeslat zprávu

M4 Elektronická evidence tržeb (EET)

M4 Elektronická evidence tržeb (EET)

Zasílání datových zpráv evidovaných tržeb pro finanční správu ČR v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Podrobnosti

Bezproblémová evidence tržeb

Modul plně splňuje požadavky zákona č. 112/2016 Sb. (zákon o evidenci tržeb).

Důraz je kladen na bezpečný a bezobslužný provoz modulu. Uživatel není zatěžován nadbytečným a příliš technickým nastavením modulu. Vše je řešeno s myšlenkou maximálního zjednodušení používání modulu.

Provoz je plně automatický a nevyžaduje zásah administrátora obchodu při vytvoření objednávky a následném zpracování (změny stavu). Pokud dojde k dočasné chybě, způsobené například nedostupností serveru Finanční správy, tak se modul pokouší opakovaně zprávu odeslat (na pozadí, bez nutnosti cokoliv definovat).

Modul zobrazuje přehled všech plateb evidovaných PrestaShopem. Tuto evidenci nelze jinde v administraci obchodu takto souhrně zobrazit. Následná kontrola zaslaných zpráv o tržbách v přehledu plateb slouží k oveření správné funkce modulu i pro případnou kontrolu správcem daně. Úzká vazba na evidenci plateb vychází z úmyslu zákona - evidovat tržby. Jinými slovy pracuje se se skutečně přijatými částky a to jsou v PrestaShopu platby. Informace o evidovaných tržbách jsou také zobrazeny v seznamu a detailech objednávek, pro snazší každodenní používání.

Je možné zprávy zasílat v obou podporovaných módech - ostrém i ověřovacím. Zprávy o tržbách jsou odesílány v obou módech, ale pouze v ostrém módu jsou tržby evidovány podle zákona. Je doporučeno nastavit ověřovací mód po instalaci modulu a několik dnů až týdnů sledovat skutečnou podobu odesílaných zpráv. Je to nejlepší postup pro ověření plné funkčnosti modulu v reálném provozu a nastavení provedeném administrátorem.

Modul podporuje obě prostředí pro zasílání zpráv - produkční i neprodukční (playground). Neprodukční prostředí umožňuje testovat odesílání zpráv bez platného certifikátu a v kombinaci s ostrým módem i chování modulu, které se projeví jen v ostrém módu (odesílání útenek emailem, zobrazení informačního oznámení).

Pro přijímání hotovosti v prodejně nebo mimo ní je potřeba mít registrovanou i stálou nebo mobilní provozovnu, kromě virtuální provozovny (vlastní e-shop). Modul podporuje neomezené množství dalších provozoven a pokladen. Není tedy nutné k příjmu hotovosti provozovat další technické zařízení pro evidenci tržeb.

Modul musí za všech okolností spolehlivě evidovat tržby. Sankce uvedené v zákoně jsou příliš velké na nějaký méně odpovědný přístup k této povinnosti. S tímto vědomím je modul podrobován stovkách automatických testů ve všech podporovaných verzích PrestaShopu a PHP. Tento přístup je bezprecedentní. Tvorbě testů byl při téměř čtyřměsíčním vývoji modulu věnován větší čas než samotné funkcionalitě.

Zákonem požadované údaje o tržbě jsou zobrazovány volitelně ve faktuře anebo zasílány emailem zákazníkovi (obojí zároveň je možné). Navíc může pro kontrolu dostávat účtenky i správce obchodu.

Přesnost

Na přesnost výpočtu všech částek je kladen zvláštní důraz. Není tajemstvím, že samotný PrestaShop selhává při výpočtu částek v určitých případech. Starší verze s tím mají větší problémy. Projevuje se to pak v nepřesných částkách na fakturách. Tento modul není nijak závislý na fakturách a pracuje přímo s položkami objednávek, slevovými kupóny, dopravným a balným. Skutečné příklady výpočtu částek v různých situacích jsou uvedeny níže.

Modul rozeznává rozdíl mezi celkovou částkou objednávky a skutečně uhrazenou sumou a přepočítává částky podle metodiky Finanční správy.

Při přepočtu cizích měn se používají aktuální kurzy ČNB, na pozadí automaticky stahované co nejdříve po zveřejnění a uchovávané v databázi pro následnou kontrolu.

Zákon o evidenci tržeb a související metodika požaduje, aby pro každou tržbu podlehající evidenci byla (úspěšně) zaslána zpráva jen jednou. Jinými slovy, aby nedošlo k duplicitní evidenci a nebyly evidovány tržby vyšší než skutečné. Toto je zaručeno technickým omezením v modulu a několikanásobnou kontrolou.

Modul volitelně nahrazuje blok pro zadání platby v detailu objednávky. Nový blok poskytuje původní možnosti zadání platby a navíc umožňuje zadat rozpad částek pro evidenci tržeb. Slouží tedy i k ručnímu odeslání libovolné zprávy o tržbě, se snadnou vazbou na existující objednávku.

Bezpečnost a spolehlivost

Certifikát i heslo pro soukromý klíč jsou v databázi uloženy zašifrovaně.

Nemůže nastat situace, kdy se jakýmkoliv způsobem ztratí uložená data o tržbách a nastavení modulu. Ani data vytvářená modulem, ani nastavení, se nemažou po odinstalování modulu a po jeho aktualizaci.

Není nutné mít obavy z používání nových verzí modulu. Modul provádí důkladnou kontrolu správné instalace nebo aktualizace a v případě nalezení problému zobrazí na administrační stránce upozornění a návod k nápravě.

Kód modulu zaručuje, že v případě neočekávané chyby (na serveru nebo v modulu) jsou všechny informace o tržbě, zprávách nebo případné chybě uchovány v databázi pro pozdější nápravu.

Modul je zabezpečen tak, aby v co největší míře bránil neautorizovaným úpravám a tím možnému selhání při odesílání evidovaných tržeb.

S bezpečným provozem také souvisí případný výskyt neopravitelného problému při odesílání zpráv. Na takové případy může být správce obchodu upozorněn emailem, aby mohl včas reagovat. Podle zákona musí být zpráva o tržbě odeslána do 48 hodin od přijetí.

Daňový portál umožňuje ověřit zaevidování účtenky. V okně, které zobrazuje detaily tržby, je tlačítko pro rychlé zobrazení stránky na portálu.

Pro spolehlivé odesílání zpráv je potřeba mít přehled o vzniku plateb v shopu. Vytvoření platby platebním modulem nebo v administraci obchodu je okamžik, kdy se tržba uloží do databáze a odešle se zpráva. Proto jsou na záložce Nastavení pro informaci zobrazeny všechny stavy objednávek, které vytváří platby. Lze pak snadno porovnat chování platebních modulů s očekávaným odesíláním zpráv.

Možnosti nastavení

Lze nastavit, které platební moduly budou ignorovány. Pro takové moduly nebudou zprávy o tržbách zasílány, ani nebudou tržby jakkoliv evidovány přímo v modulu. Kromě nastavení ignorovaných platebních modulů, kdy není nutné řešit názvy plateb ve všech používaných jazycích, je možné nastavit přímo i ignorované názvy plateb. Některé moduly umožňují definovat více vlastních názvů plateb a i takové platby je možné ignorovat. Příkladem jsou moduly RockPOS, FIO banka nebo Universal Payment Module.

Zákon vyžaduje celkovou částku tržby evidovat po částech, jako jsou jednotlivé daňové sazby, ale i specifické režimy (cestovní služba, prodej použité zboží, zúčtování). Modul podporuje všechny uvedené režimy. I přesto, ne všechny obchody například prodávají cestovní služby nebo použité zboží. Pro vyšší přehlednost modul údaje, které se v obchodě nepoužívají, nezobrazuje.

Modul je plně kompatibilní s Multistore. Každý obchod může používat jiné nastavení i autentizační údaje.

Každý obchod musí zobrazovat informační oznámení, pokud eviduje tržby. Modul umožňuje zvolit až 4 způsoby umístění oznámení na stránce.

Stejně tak je zákonnou povinností poskytnout zákazníkovi účtenku s údaji o tržbě. Modul umožňuje zvolit si ze čtyř způsobů předání účtenky, včetně tisku účtenky na stvrzence nebo faktuře modulu RockPOS (jen do verze 3).

Modul je připraven na případnou budoucí změnu sazeb DPH.

Specifické případy

Plně podporováno je používání slevových kupónů nebo kupónů na dopravu zdarma.

Jsou podporována storna, i částečná, dobropisy, stejně jako dodatečné úhrady. Vrácené i dodatečné částky se musí evidovat v objednávce a modul pak automaticky zasílá zprávu o tržbě v odpovídající hodnotě.

Podporován je i prodej cestovních služeb, použitého zboží a dárkových poukazů nebo e-peněženek. V těchto specifických případech vyžaduje zákon evidování částek odděleně.

U dárkových poukazů, e-peněženek, čipových karet a podobných případů je nutné evidovat nejen jejich nabití, proběhne-li v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, ale také čerpání či uplatnění kreditu. Obojí modul podporuje.

Je podporován prodej elektronických služeb, e-knih, software a podobných případů, kdy se účtuje jiná než tuzemská daňová sazba. Tento režim se nazývá MOSS (zvláštní režim jednoho správního místa). Částky jsou vypočítány přesně podle metodiky Generálního finančního ředitelství.

Veškerá evidence probíhá v českých korunách. Prodej v cizí měně je podporován, stejně tak česká koruna nemusí být výchozí měnou obchodu.

Modul je určen pro plátce i neplátce DPH.

Ukázkové případy výpočtu částek

Šedou barvou jsou uvedeny částky jen pro kontrolu, které nejsou odesílány v datové zprávě.

1) Zboží s dvěmi sazbami DPH a vratka

Objednávka (odeslaná zpráva)

Sazba DPHZáklad daněDaňCelkem
15%2312,17346,832659,00
21%5376,031128,976505,00
Celkem9164,00

Vratka (odeslaná zpráva)

Sazba DPHZáklad daněDaňCelkem
15%-2312,17-346,83-2659,00
21%-5376,03-1128,97-6505,00
Celkem-9164,00


2) Zboží a slevový kupón (voucher), platba kartou a vratka evidovaná přímo účetním systémem

Objednávka

Sazba DPHZáklad daněDaňCelkem
21%15619,013279,9918899,00
voucher-500,00
Celkem18399,00

Odeslaná zpráva

Sazba DPHZáklad daněDaňCelkem
21%15205,793193,2118399,00
Celkem18399,00

Vratka se nijak neeviduje v PrestaShopu. Účetní systém, který umožňuje zasílání EET zpráv, je nastaven jako druhá pokladna. Vrácení zaplacené částky 18399,00 Kč je zaevidováno přímo v systému, který následně odešle zprávu.


3) Zákazník zaplatil přes GoPay a vrácenou částku obdržel hotově

V detailu objednávky, v bloku Platba, zadáte datum způsob platby (využijete nápovědy v poli a zvolíte platbu v hotovosti podle vašeho platebního modulu), částku záporně a měnu (nemusí být stejná jako při platbě). Po uložení platby se odešle zpráva s částkami rozpočítanými podle původní objednávky.


4) Částečné storno

Objednávka (odeslaná zpráva)

Sazba DPHZáklad daněDaňCelkem
21%4628,10971,905600,00
Celkem5600,00

Vratka (odeslaná zpráva)

Sazba DPHZáklad daněDaňCelkem
21%-826,45-173,55-1000,00
Celkem-1000,00


5) Plátce DPH z EU zaplatil přes PayPal a a po 15 dnech mu byla část vrácena

Objednávka (odeslaná zpráva), částka 290 $, kurz v den objednání byl 25,487

Sazba DPHZáklad daněDaňCelkem
Bez DPH7391,23
Celkem7391,23

Vratka (odeslaná zpráva), částka 290 $, kurz v den vrácení byl 25,421

Sazba DPHZáklad daněDaňCelkem
Bez DPH-7372,09
Celkem-7372,09

Kompatibilita

Modul je určen pro PrestaShop 1.5 až 1.7.

Podporované verze PHP jsou 5.4 až 7.2. Je nutné mít na serveru k dispozici PHP rozšíření SOAP a OpenSSL verze alespoň 1.0.1 (jsou běžnou součástí všech instalací).

Modul je kompatibilní se všemi platebními moduly, které po skutečném příjmu platby vytváří v databázi PrestaShopu záznam o platbě. To je standardní vlastnost všech modulů kompatibilních s verzí PrestaShopu 1.5 a novějšími. Zde je namátkou několik modulů s ověřenou kompatibilitou:

 • Amazon (Common-Services)
 • Dobírka (PrestaShop)
 • GoPay (presta-modul.shopmk.cz, např. verze 16.60314)
 • GPWebPay
 • PayPal
 • PayU
 • Platba v hotovosti s vazbou na dopravce (valasinec.cz)
 • RockPOS Point of Sale (POS)
 • ThePay (www.platiti.cz)
 • ... a další

Zpětná vazba, náměty

Tento modul je pravidelně vylepšován. Určitě se ukáže, že je možné modul vylepšit nebo se objeví nečekaná závada. V takovém případě budou nové verze rychle k dispozici, zdarma, bez omezení počtu stažení. To zaručuje bezproblémové používání modulu.

Napište nám, pokud máte nějaké náměty na jeho vylepšení. Například postrádáte zobrazení důležitých informací nebo vám schází důležitá vlastnost, která může být důležitá jen ve vašem obchodě.

Podpora

Dokumentace

Všechno se neustále mění.

Demo verze

Vyzkoušejte sami.

Další podpora

Sdělte nám zpětnou vazbu, nahlašte chybu nebo zašlete požadavek.

Recenze
Hodnocení 
09. 04. 2018

Good!

The module is working, Vladimir helped us with installation.

  Hodnocení 
  29. 03. 2018

  Opravdu kvalitní rychlá podpora a modul funguje v pořádku

  Byla jsem velice mile překvapena rychlou, kvalitní podporou a ochotou pana Turka, děkuji moc a těším se na další spolupráci

   Hodnocení 
   14. 07. 2017

   Modul a podpora

   Modul funguje velmi dobře. Je intuitivní. Podpora je naprosto svkělá a reaguje ihned. Pomohla i s problémem, který v podstatě dělal jiný nový modul od jiného tvůrce. Za mě určitě doporučuji!

    Hodnocení 
    12. 07. 2017

    Modul pro EET

    Modul funguje bez problemu pokud se nejaky problem objevil tak autor reaguje svizne a problem se sanzi vyresit v co nejkratsi dobe.
    Doporucuji :-)

     Hodnocení 
     28. 06. 2017

     Funguje na jedničku - doporučuji!

     Rozšíření splnilo očekávání, jednoduše a intuitivně se instaluje, nastavuje i používá.
     Pár věcí jsem si potřeboval ujasnit a od zákaznické podpory jsem vždy dostal kvalitní odpověď emailem v řádu minut či desítek minut. Doporučuji!

      Hodnocení 
      25. 04. 2017

      Skvělý modul, skvělé služby

      Funkční a přehledný modul, jednoduchý na nastavení a výborné služby a ochota pana Turka.

       Hodnocení 
       28. 03. 2017

       Andrej by z něj měl radost

       Funguje, hlásí, nastavovat téměř netřeba... Co víc chtít.

        Hodnocení 
        27. 03. 2017

        Elektronická evidence tržeb (EET)

        Dobrý, precizně provedený modul. Funkce je, po nastavení, spolehlivá a administrace je příjemná a hlavně přehledná (zvýrazněný stav EET v přehledu objednávek).
        Chválím podporu, kde pan Turek pomohl vyřešit i integraci tohoto modulu s jinými instalovanými moduly v námi používané Prestě.
        Doporučuji i pro více možností podání zprávy (informace) o evidenci tržby EET (mailem, účtenka, informace ve faktuře). Povinné Oznámení na webu…
        Modul je O.K. a nelituji!

         Hodnocení 
         17. 03. 2017

         M4 EET modul pro Prestashop

         Komplexní a promyšlené řešení pro e-shopy. Náhrada bloku plateb v administraci objednávek dokonce řeší problémy se zobrazením některých typů plateb díky manuálnímu nastavení. Určitě mohu jen doporučit.

          Hodnocení 
          14. 03. 2017

          Přehledný, spolehlivý, rychlá podpora

          Modul funguje spolehlivě a je přehledný (skvělá je vlastnost zvýraznění stavu registrace EET přímo v přehledu objednávek). Také moc chválím podporu, kde mi pan Turek pomohl vyřešit i složitější integraci jeho modulu s jiným modulem, který používám. Vše se řešilo téměř obratem. Vřele doporučuji.

           Hodnocení 
           13. 03. 2017

           Modul M4 Elektronická evidence tržeb (EET) a podpora

           Byl jsem velice spokojený nejen s funkčností, ale i s podporou k modulu pro EET. Vše bylo dle návodu a v případě konfigurací modulu byla reakce podporu vynikající. Vše se hned vysvětlilo / vyřešilo. Modul mohu jen doporučit. Máme ho na verzi 1.6.0.9.

            Hodnocení 
            13. 03. 2017

            Doporučuji

            Modul dobře funguje a je intuitivní. Naše dotazy a menší problémy, které jsme v průběhu objevili, byly rychle zodpovězeny a vyřešeny. Děkujeme za profesionální přístup a modul EET můžeme určitě doporučit.

             Hodnocení 
             06. 03. 2017

             Doporučuji

             Instalace a provoz modulu je naprosto bez problému. Měl jsem pouze jediný dotaz, který mi byl ihned zodpovězen na online chatu, takže je skvělá i případná zákaznická podpora.

              Hodnocení 
              06. 03. 2017

              Modul v pohodě

              Funguje bez problémů 1.6.0.9, nasazení bezproblémové v kombinaci s gopay modulem. Díky panu Turkovi za podporu.

               Hodnocení 
               03. 03. 2017

               V pořádku

               Zatím vše ok, chyby jsme pořešili a autor je nápomocný. Je problém s paypal modulem, ale to je asi chyba na PP straně.

                Hodnocení 
                03. 03. 2017

                Martin

                modul funguje bez problémů, vše dobře ošetřeno, model není v kolizi s ostatními moduly. Skvělé.

                 Hodnocení 
                 03. 03. 2017

                 Dobrý práce

                 Modul je propracovaný a bez jakýchkoliv složitých nastavování funguje, tak jak má.

                  Hodnocení 
                  01. 03. 2017

                  modul pro EET

                  Na doporučení jsem modul zakoupil a celá transakce i s doručením souboru za pár minut. Na požádání mně modul nainstaloval a nastavil pan Turek. Zkušební i provoz na ostro, bez problémů a zádrhelů. V patičce upozornění na provoz EET v češtině i AN ....Perfektní práce, děkuji

                   Hodnocení 
                   01. 03. 2017

                   Jan Q

                   V našem eshopu používáme spoustu modulů, mimo jiné modul RockPOS, se kterým modul po několika malých úpravách funguje bez problémů. Nasazení modulu a i spolupráce s autorem byla perfektní. Doporučuji.

                    Hodnocení 
                    25. 02. 2017

                    spokojenost

                    Jsem velmi spokojený s kvalitou služeb a rychlostí provedení

                     Hodnocení 
                     25. 02. 2017

                     Bezproblémový modul

                     Jednoduchá instalace a uživatelské prostředí, funkčnost a podpora na jedničku.

                      Hodnocení 
                      24. 02. 2017

                      EER pro e-šop

                      Kromě toho že funguje bez problému, nejlepší na tomto modulu je samotný pan Turek, který pomohl s nastavením.

                       Hodnocení 
                       14. 02. 2017

                       Rychlé řešení EET

                       Modul jsem nainstaloval a zprovoznil bez problémů. Vše funguje "samo" a bez nutnosti zásahu. V případě drobných nejasností mi pan Turek vždy ochotně a rychle poradil. EET využívám k platbě kartou přes GoPay a v hotovosti. Vše funguje na 100 %. Určitě mohu jen doporučit.

                        Hodnocení 
                        13. 02. 2017

                        EET spolupráce

                        Modul vypadá a funguje velmi dobře, jsem rád za dobrou komunikaci a hlavou vymyšlený modul, kdy je vidět, že autor se snaží o perfektní funkčnost a snadnou instalaci i obsluhu modulu. Modul funguje bezvadně i s GP WEBPAY platební bránou.

                         Hodnocení 
                         09. 02. 2017

                         Skvělá podpora a přístup

                         Skvěle fungující modul. Rád bych ale pochválil výborný přístup a podporu od autora. Náš eshop obsahuje mnoho úprav, dodatečné ladění modulu a našich úprav autor EET vyřešil s elegancí. Zde jsem cítil skutečný "proklientský" přístup! Děkuji. Jan Kratochvíl - Studio NET s.r.o.

                          Hodnocení 
                          03. 02. 2017

                          EET bez problémů

                          Jednoduché nastavení po instalaci. Poté několik objednávek ve zkušebním provozu a nyní už tři dny v ostrém.
                          Využívám modul pro platební bránu GP Webpay, vše ok - v administraci i na daňovém portálu. Jednoznačně doporučuji.

                           Hodnocení 
                           29. 01. 2017

                           Skvělá práce

                           Modul jsem vyzkoušel hned v pátek a funguje. Budu to dál sledovat. Takhle nějak jsem si to představoval. Mít kontrolu nad vším co se děje, je ideální. Když to musí být. Je dobře, že je čs na vyzkoušení a tvůrce rychle reaguje na připomínky.

                            Napsat recenzi!

                            Napsat recenzi!

                            M4 Elektronická evidence tržeb (EET)

                            M4 Elektronická evidence tržeb (EET)

                            Zasílání datových zpráv evidovaných tržeb pro finanční správu ČR v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.